Archive for juni, 2012

Ansök till framtidspoolen 2012 – 2013

juni 29, 2012

Inför valet 2014 behöver vi vara många fler som på olika sätt bidrar till framgångar för Folkpartiet. Under hösten startar vi därför Framtidspoolen som är en utbildning som vänder sig till medlemmar som vill ta ett steg vidare och bli mer politiskt aktiva. Utbildningen är avsedd för dig som idag inte har något tyngre politiskt uppdrag och som funderar på att eventuellt kandidera till valet 2014 eller på annat sätt aktivera dig.

Framtidspoolen omfattar fyra utbildningstillfällen

(13/10, 3/12, 6/2 och 14/3). Innehållet kommer att fokusera på argumentation, kampanjarbete, nätverksbyggande och politikens villkor.

Utbildningen består av såväl eget arbete som gästföreläsningar.

Deltagaravgift: 500 kronor

Ansökan ska beskriva vem du är och varför du vill ha en plats i utbildningen samt innehålla en referens på föreningsnivå inom Folkpartiet. Du som blir antagen förutsätts delta vid samtliga tillfällen.

Antalet platser är begränsat.

Senast den 15 augusti 2012 vill vi ha din ansökan som skickas till berith.eriksson@folkpartiet.se

Annonser

Lyckad läslustkampanj i Huddinge

juni 26, 2012

Folkpartiet i Huddinge driver just nu en kampanj för att öka läslusten. Nyligen samlade de ihop sina medlemmars utlästa böcker och delade ut dem i Huddinge centrum. Samtidigt passade de på att sprida två flygblad, ett om Fullersta gård i Huddinge som de vill utveckla till ett riktigt konstcentrum och ett med den nyfikna titeln ”Vilken är din favoritsaga?”.
Kampanjen var mycket uppskattad av Huddingeborna och ledde till massor av samtal om förskolan, biblioteken, äldreomsorgen, centrumutveckling och inte minst böcker och läsning. Malin Danielsson, kommunalråd (FP) i Huddinge som syns här till vänster på bilden tillsammans med politiska sekreteraren Malin Hasselblad, var mycket nöjd och glad efter kampanjen.
– Vi kommer definitivt att fortsätta att dela ut böcker och vara ute och träffa huddingeborna på det här sättet, konstaterar hon.

Läslust

Dags att anmäla sig till Folkpartiet i landstingets basutbildning

juni 21, 2012

Vill du bli landstingspolitiker? Anmäl dig till Folkpartiet i landstingets basutbildning!

Start i september 2012

Fem kvällar
Fem studiebesök
En studieresa (oktober)

Innehåll:

Baskunskap om landstingets verksamheter
Folkpartiets ideologi
Studiebesök i landstingsverksamheterna

För mer information och ansökan kontaktar du Ghita Edmark på Folkpartiet i landstingets kansli på 070 – 737 41 55 eller ghita.edmark@politik.sll.se senast den 30 juni 2012.

Svar på frågor till förtroendevalda folkpartister

juni 12, 2012

På grund av tidsbrist hann förbundsårsmötet 17 mars inte behandla Frågorna till förtroendevalda. Leiph Berggren, Hässelby, hade ställt två frågor: en om kultursponsring till riksdagsledamot Carl B Hamilton och en om vägen till Ekerö till Jan-Eric Billter, gruppledare i Ekerö. Den tredje frågan ställdes av Johan Strandberg, Nacka, till länsförbundets ordförande Erik Ullenhag om vad FP gör för utsatta barn. I de tre följande inläggen här på bloggen redovisar vi nu frågorna och svaren.

Förbundsårsmötet 2012

Fråga på förbundsårsmötet till Jan-Eric Billter

juni 12, 2012

Leiph Berggren Hässelby, aktiv i nätverket kulturliberaler, har inför länsårsmötet ställt två frågor till mig som gruppledare för Folkpartiet Ekerö.

Bakgrund Ekeröborna har i nuläget, förutom en färjeförbindelse till Slagsta, endast en väg mot fastlandet. Vägen har två filer in mot Brommaplan, varav en kollektivfil. Mot Ekerö finns endast en fil där alla, inklusive kollektivtrafiken, dagligen står i oändliga köer. Samtliga partier i fullmäktige arbetar aktivt för att få till stånd ett kollektivkörfält från Brommaplan till Ekerö C. Detta skulle innebära att fler väljer att åka kollektivt.

Fråga: Hur agerar Ni för att stärka kunskapen om kulturmiljöfrågor i kommunens planarbete?

Svar: Ekerö kommun är en gammal kulturbygd med epitetet ”Kulturens övärld”. Vi är stolta över att vara enda kommun i Sverige som har två världsarv. Bland såväl tjänstemän som politiker finns en god kunskap och en stark vilja att värna dessa kulturvärden. Folkpartiets aktiva roll i detta arbete manifesteras bl.a. i att vi sedan lång tid tillbaka har ordförandeskapet i Kulturnämnden.

Fråga: Varför prioriterar ni en fyrfilig motorled genom Drottningholm då Ekerö med förbifarten får två motorvägsanslutningar till fastlandet?

Svar: Planeringen gäller inte en fyrfilig motorled. Överenskommelsen mellan kommunen och Trafikverket gäller en kollektivfil. Efter omfattande förstudier finns nu ett förslag som även de parter som tidigare varit kritiska, Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket, kan acceptera. Ett förslag som på intet sätt skulle hota världsarvsstatusen för Drottningholms slott. Alla innevånare väntar på att detta, som är ekeröbornas i särklass viktigaste fråga, skall bli verklighet och förbättra förutsättningarna att lösa ”vardagspuzzlet”.

Även när förbifarten blir verklighet kommer väg 261 mot Brommaplan att vara den viktigaste transportleden för såväl kollektivresenärer som bilister till och från arbetsplatser i Solna, Sundbyberg och Stockholms centrala delar. Trafikstudier som gjorts pekar även mot att trafiken på väg 261 ökar när förbifarten öppnas.

Förutom vägfrågan är FP Ekerö drivande i arbetet med att få till stånd en färja mellan Färingsö och Hässelby, en pendelbåtsförbindelse till Stockholm C, fler cykelleder samt med Stockholm stad finna en lösning på det som i folkmun kallas ”Brommaplanseländet”.

Allt detta skall ses i perspektivet av att Ekerö är en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Liberala hälsningar
Jan-Eric Billter
Gruppledare FP Ekerö

Jan-Eric Billter

Fråga på förbundsårsmötet till Erik Ullenhag

juni 12, 2012

Johan Strandbergs fråga:

Härmed följer en fråga till förbundsmötet till antingen Jan Björklund eller Erik Ullenhag:

Vad gör Folkpartiet för att i regeringen få igenom det senaste landsmötets program om utsatta barn?

Johan Strandberg

Erik Ullenhags svar:

Johan,

tack för frågan. Vi driver Folkpartiets program och landsmötesbeslut i förhandlingar med andra partier. Dessutom opinionsbildar flera av våra riksdagsledamöter och andra förtroendevalda starkt för våra idéer om de mest utsatta barnen. Själv hade jag förmånen att få tala i samband med Barnrättsdagarna i Örebro och lyfte då fram flera av de förslag som vi driver från FP (bl.a. att Barnkonventionen ska inkorporeras som svensk lag).

Med vänlig hälsning Erik Ullenhag

Erik Ullenhag

Fråga på förbundsårsmötet till Carl B Hamilton

juni 12, 2012

Leiph Bergrens fråga till Carl B Hamilton:

Vid ett seminarium i Almedalen 2011 berättade du att du driver på i frågan om ändrade (förbättrade) skatteregler för stiftelser med konstnärligt syfte. Hur går det – har du vunnit någon framgång i arbetet med detta?

Bakgrund:

Nuvarande skatteregler klassar inte kulturstiftelser som ’kvalificerat allmännyttig ändamål’. (Det som klassas så är för närvarande stiftelser vars syfte är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet, eller främja nordiskt samarbete)

Stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål kan få en förmånlig behandling i skattehänseende. De beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Stiftelsen beskattas alltså inte för kapitalinkomster som t.ex. räntor, utdelningar och kapitalvinster – kapitalet tillåts växa.

Konststiftelser betalar idag ca 26 procent i skatt på avkastningen. Om kultur skulle klassas som ’kvalificerat allmännyttig ändamål’ skulle de betala 0 procent i skatt på avkastningen. Effekten av dagens regelsystem är att många donatorer väljer andra ändamål än kultur och att kapitalet i stiftelserna inte växer till sig = kulturstiftelsernas betydelse hålls tillbaka.

En statlig offentlig utredning, Stiftelse- och föreningsskatteutredningen, har lämnat ett förslag (Moderniserade skatteregler för ideell sektor Sou 2009:65) om att ändamålskatalogen för stiftelser skall utvidgas till i huvudsak de ändamål som idag gäller för ideella föreningar, och då skulle kulturstiftelser behandlas på samma sätt som insamlingar av pengar till vapen. Det förefaller som om alla partier utom Moderaterna vill införa utredningens förslag.

Leiph Berggren
Hässelby
Bl.a aktiv i nätverket Kulturliberaler

Svar från Carl B Hamilton:

Det korta svaret är att vi har väldigt lite underlag för hur regeringskansliet resonerar. Stiftelse- och föreningsskatteutredningen lämnade i betänkandet ”Moderniserade skatteregler för ideell sektor”(SOU 2009:65) förslag om att stiftelser i princip ska få samma skattefrihet som ideella föreningar. Detta innebär att t.ex. kulturstiftelser på ett tydligare sätt omfattas av skattefrihet. I betänkandet finns även förslag som berör idrottsföreningarnas inkomstbeskattning, delar av dessa förslag kan potentiellt leda till ökad beskattning av idrottsföreningarnas finansieringsverksamhet. RF förordar istället de förslag som lämnades av Idrottsskattekommittén 2006.

Informationen under hand från Fi är att arbetet med en lagrådsremiss pågår och att det fortfarande finns en ambition om att de nya reglerna ska kunna träda i kraft inom kort.

Kulturutskottet har i dag inga uppgifter om vilken inriktning Fi har i sitt skrivande. En möjlig modell är att stiftelsebeskattningen görs mer lik föreningsbeskattningen vilket skulle vara positivt för t.ex kulturstiftelser, men det är som sagt för tidigt att säga. I dagsläget kan vi bara avvakta gemensam beredning av lagrådsremissen från Fi som förutsätts komma före sommaren.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot (FP)
Carl B Hamilton

Folkpartiet i Salem kampanjar för nytt äldreboende

juni 4, 2012

Vi brukar här på Folkpartibloggen lyfta fram exempel på kampanjer som folkpartiföreningar runt om i länet driver. Ett bra sådant är Folkpartiet i Salems kampanj för att kommunens nya äldreboende ska byggas vid ett grönområde i kvarteret Vitsippan. Mot det har stått ett förslag om att istället placera äldreboendet i Söderby Park. Bland annat genom flygbladsutdelningar vid pendeltågsstationen i Rönninge har föreningen under våren skapat opinion för sin linje.

I dagarna publicerade Salems kommun svaren på en enkät till kommunivånarna om placeringen av boendet. En stor majoritet av de 154 personer som svarade tyckte att Vitsippan var den bästa platsen.

Beslutet om vart boendet slutgiltigt ska placeras kommer att fattas av kommunstyrelsen i Salem i september.