Fråga på förbundsårsmötet till Carl B Hamilton

by

Leiph Bergrens fråga till Carl B Hamilton:

Vid ett seminarium i Almedalen 2011 berättade du att du driver på i frågan om ändrade (förbättrade) skatteregler för stiftelser med konstnärligt syfte. Hur går det – har du vunnit någon framgång i arbetet med detta?

Bakgrund:

Nuvarande skatteregler klassar inte kulturstiftelser som ’kvalificerat allmännyttig ändamål’. (Det som klassas så är för närvarande stiftelser vars syfte är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet, eller främja nordiskt samarbete)

Stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål kan få en förmånlig behandling i skattehänseende. De beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Stiftelsen beskattas alltså inte för kapitalinkomster som t.ex. räntor, utdelningar och kapitalvinster – kapitalet tillåts växa.

Konststiftelser betalar idag ca 26 procent i skatt på avkastningen. Om kultur skulle klassas som ’kvalificerat allmännyttig ändamål’ skulle de betala 0 procent i skatt på avkastningen. Effekten av dagens regelsystem är att många donatorer väljer andra ändamål än kultur och att kapitalet i stiftelserna inte växer till sig = kulturstiftelsernas betydelse hålls tillbaka.

En statlig offentlig utredning, Stiftelse- och föreningsskatteutredningen, har lämnat ett förslag (Moderniserade skatteregler för ideell sektor Sou 2009:65) om att ändamålskatalogen för stiftelser skall utvidgas till i huvudsak de ändamål som idag gäller för ideella föreningar, och då skulle kulturstiftelser behandlas på samma sätt som insamlingar av pengar till vapen. Det förefaller som om alla partier utom Moderaterna vill införa utredningens förslag.

Leiph Berggren
Hässelby
Bl.a aktiv i nätverket Kulturliberaler

Svar från Carl B Hamilton:

Det korta svaret är att vi har väldigt lite underlag för hur regeringskansliet resonerar. Stiftelse- och föreningsskatteutredningen lämnade i betänkandet ”Moderniserade skatteregler för ideell sektor”(SOU 2009:65) förslag om att stiftelser i princip ska få samma skattefrihet som ideella föreningar. Detta innebär att t.ex. kulturstiftelser på ett tydligare sätt omfattas av skattefrihet. I betänkandet finns även förslag som berör idrottsföreningarnas inkomstbeskattning, delar av dessa förslag kan potentiellt leda till ökad beskattning av idrottsföreningarnas finansieringsverksamhet. RF förordar istället de förslag som lämnades av Idrottsskattekommittén 2006.

Informationen under hand från Fi är att arbetet med en lagrådsremiss pågår och att det fortfarande finns en ambition om att de nya reglerna ska kunna träda i kraft inom kort.

Kulturutskottet har i dag inga uppgifter om vilken inriktning Fi har i sitt skrivande. En möjlig modell är att stiftelsebeskattningen görs mer lik föreningsbeskattningen vilket skulle vara positivt för t.ex kulturstiftelser, men det är som sagt för tidigt att säga. I dagsläget kan vi bara avvakta gemensam beredning av lagrådsremissen från Fi som förutsätts komma före sommaren.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot (FP)
Carl B Hamilton

Annonser

%d bloggare gillar detta: